RaalterBomen

Aandacht voor Raalter bomen in de Raalter Politiek

 

Nieuw groen en kapbeleid 'Groen, samen doen!' in januari 2017 op de politieke agenda.

8 december 2017,

10 maanden na de start van de besprekingen en bijeenkomsten van de werkgroepen zal het nieuwe groen en kapbeleid voor de gemeente Raalte getiteld 'Groen, samen doen!' door de gemeenteraad besproken gaan worden. Zodra het voorstel van het College van B&W beschikbaar is zal er hier een link volgen om het Collegevoorstel te downloaden. Op 7 dec. jl. was RaalterBomen vertegenwoordigd op de Groenmarkt. Mooi dat er vele bezoekers en ook gemeenteraadsleden bij de RaalterBomen tafel op bezoek kwamen. Het was een goed georganiseerde, informatieve en constructieve bijeenkomst.

De raadpleinsessie is op 9 januari en daar zal ik ook gaan inspreken namens RaalterBomen. Op 26 januari is de besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk en de gemeente Raalte voorziet u van koffie of thee.

Rob Poelman namens RaalterBomen.

Update 11 november,

Tijd voor een dialoog met de Raalter politiek ipv een monoloog

Rob Poelman van RaalterBomen zal aanwezig zijn op 7 december as. tijdens de groenmarkt. Ik heet u hartelijk welkom om eens kennis te komen maken. In januari 2017 zal het nieuwe groen en kapbeleid 'Groen samen doen' door de politieke molen gaan. Dit betekent dat het primaire doel van RaalterBomen is behaald welke is: Aandacht voor Raalter bomen in de Raalter politiek.

Ik ben benieuwd naar de respons van de raadsleden op het nieuwe beleid welke door een belangrijk deel mede is vormgegeven door de 2 werkgroepen en unaniem is aangenomen door alle leden van de werkgroepen. Ik wil even uitlichten dat ook LTO Salland Noord volledig achter het conceptbeleid staat.

De aangesloten bedrijven beheren een groot deel van het buitengebied en geven middels de bijdrage van LTO Salland Noord in de werkgroep het voorstel voor toekomstbestendig groenbeleid te ondersteunen welke het vergroten en behouden van de hoeveelheid en diversiteit aan groenvoorzieningen tot doelstelling heeft.

Rob Poelman namens RaalterBomen.

 

RaalterBomen ontvangt uitnodiging van de gemeente Raalte voor deelname 'groenmarkt' op 7 dec. as.

Onderstaand het programma, (kopie tekst gemeente Raalte)

woensdag 7 december 2016, 20.00 uur, zaal Reimink, Spanjaardsdijk 17 Heeten.  

Groen, samen doen!  

De gemeente Raalte ontwikkelt nieuw groen- en kapbeleid onder de titel ‘Groen, samen doen!’  hiermee geven wij een vervolg aan de themabijeenkomst over groen- en kapbeleid in het kader van de raad op pad. Een belangrijk kenmerk van het nieuwe beleid dat wij willen introduceren is het samen doen en verder werken in het groen. Samen een jaarlijkse groene agenda maken en uitvoeren is een belangrijk voornemen. Daarnaast zetten wij in op inhoudelijke thema’s als het vergroten van de biodiversiteit, het bieden van ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen en het nemen van maatregelen die het gebruik en de beleving sterk vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het natuurlijk spelen en veilige routes voor ouderen door het groen.  

 

Spoedkap 3 Amerikaanse eiken Bendijksweg Heino.

RaalterBomen is geinformeerd over de voorgenomen spoedkap door de gemeente Raalte.

12 oktober 2016,

Onderstaande tekst is een gedeelte uit de vergunning,

"Op 30 september 2016 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 3 Amerikaanse eiken, 1 Amerikaanse eik ter hoogte van het perceel Bendijksweg nabij nr. 24 en 2 Amerikaanse eiken aan de Bendijksweg ter hoogte van Els nr. 22 in Heino (beide zijden van de weg).

De volgende activiteit maakt onderdeel uit van uw aanvraag: - een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Spoed kap

Uit de aanvraag blijkt dat de bomen zijn aangetast door verschillende zwammen en in slechte conditie verkeren. De reuzenzwam tast de bomen aan via beschadigde en afgestorven wortels. De agressieve zwam veroorzaakt een omvangrijk rottingsproces in de wortels met risico op windworp. Op het moment dat de reuzenzwam wordt waargenomen, kan de stabiliteit van de boom al zeer sterk verminderd zijn. Bij windworp valt de boom vaak als een potlood uit de grond. De tonderzwam op haar beurt kan stam- of takbreuk veroorzaken, de boom sterft meestal binnen enkele jaren. Onze medewerker heeft de situatie beoordeeld en op basis van zijn deskundige oordeel als boom veiligheid controleur kan worden geconcludeerd dat er een verhoogd risico bestaat dat de bomen kunnen omvallen op naastgelegen openbare weg en/of woningen. Dit is voor ons reden om per direct vergunning te verlenen."

 

19 september 2016,

RaalterBomen is verheugd over het zeer grote aantal inzendingen. De 2 werkgroepen zullen op 26 september as. de uitslag evalueren. Vooralsnog zijn wij positief gestemd over het conceptvoorstel en hopen op een positief eindresultaat. De gemeenteraad zal naar verwachting nog voor eind december zich uitlaten over het collegevoorstel. Zodra de datum waarop het groen en kapbeleid op de politieke agenda staat zal dat hier bekend gemaakt worden.

RaalterBomen dankt alle deelnemers die een groene visie middels de enquête hebben ingestuurd.

De gemeente Raalte heeft een enquête gestart en vraagt uw mening over een aantal onderwerpen mbt. het nieuwe groen en bomenbeleid.

5 september 2016

De gemeente Raalte wil graag weten of de plannen die in samenspraak met de twee werkgroepen zijn vormgegeven de juiste weg zijn. RaalterBomen is positief gestemd, gezien de inhoud van het conceptvoorstel, om tot een toekomstbestendig groenbeleid te komen welke het vergroten en behouden van de hoeveelheid en diversiteit aan groenvoorzieningen tot doelstelling heeft. In het najaar zal het College van B&W een voorstel aan de Raalter gemeenteraad doen toekomen. In de behandelende raadpleinsessie zal RaalterBomen van zich laten horen. Datum volgt zodra bekend.

RaalterBomen vraagt uw medewerking. U heeft nu de gelegenheid om uw mening kenbaar te maken middels de gemeentelijke enquête.

Bezwaarschrift tegen velling bomen op locatie Het Wooldhuis te Heino.

8 augustus 2016,

Maar liefst 6 belanghebbenden hebben een gezamenlijk bezwaarschrift bij de gemeente Raalte ingediend tegen het wijzigen van het bestemmingsplan locatie het Wooldhuis te Heino. Hoofdredenen bezwaar: 

"Ons grootste bezwaar is de vernietiging van een stuk natuur met mooie oude bomen, dat plaats moet maken voor nieuw te bouwen woningen.

Het binnenpad naar de Plataan verdwijnt hiermee, waardoor alle mensen met rolstoel en rollator hier de openbare weg op moeten, waar niet iedereen zich houdt aan de snelheidsbeperking.

De verkeersdrukte, die al aanzienlijk is toegenomen door de vestiging van de nieuwe supermarkt van Boni, zal nog groter worden, waardoor de kans op ongelukken toeneemt.

Door de geplande nieuwbouw verdwijnt het uitzicht op het landschappeljike park en de rust die dat uitstraalt.Dit leidt o.a. ook tot waardevermindering van onze huizen."

Vanuit RaalterBomen is er aandacht voor de bezwaren gevraagd binnen politiek Raalte.

Visie 10 kansen voor de N35.

De visie van 16 betrokken organisaties op de N35 kunt u downloaden.

10 kansen voor de N35.
visie 10 kansen definitief.pdf (1.96MB)
10 kansen voor de N35.
visie 10 kansen definitief.pdf
(1.96MB)

 

 


De route naar een nieuw Raalter groen en kapbeleid.

De gemeenteraad heeft n.a.v. de diverse "pitches" gegeven op 15 maart 2016 (discussieavond Raalter kap en groenbeleid ihkv. de raad gaat op stap) de opdracht gegeven om 2 werkgroepen te vormen welke het voorstel voor het groen en kapbeleid mede gaan vormgeven. Er is 1 werkgroep groenbeleid en 1 werkgroep kapbeleid.

RaalterBomen is vertegenwoordigt in de werkgroep kapbeleid middels Rob Poelman. In het najaar zal het voorstel groen en kapbeleid door het College van B&W worden vastgesteld en vervolgens ter beoordeling naar de Raalter gemeenteraad worden gestuurd. In het 4e kwartaal 2016 zal het nieuwe groen en kapbeleid in een raadpleinsessie en vervolgens raadsvergadering aan de orde komen.


Kennismakingsbijeenkomst werkgroepen op 12 april 2016 in park Drostenkamp en afsluitend een gesprek in Tivoli. 

Foto gemeente Raalte. 


RaalterBomen heeft een "pitch" gegeven op uitnodiging van de gem. Raalte op 15 maart jl.

Rob Poelman van RaalterBomen heeft een "pitch" gehouden tijdens de goedbezochte discussieavond over het groen-en kapbeleid welke door de gemeente Raalte was georganiseerd. De pitch heeft als onderwerp; Voorsortering RaalterBomen voor Raalter Bomenbeleid en is te downloaden;

Voorsortering RaalterBomen voor Raalter bomenbeleid.
Ons voorstel voor bomenbeleid.
Voorsortering RaalterBomen voor Raalter Bomenbeleid. Complete tekst.pdf (454KB)
Voorsortering RaalterBomen voor Raalter bomenbeleid.
Ons voorstel voor bomenbeleid.
Voorsortering RaalterBomen voor Raalter Bomenbeleid. Complete tekst.pdf
(454KB)

 

Stamdiameter vergunningvrij vellen is teruggebracht van 0.5 naar 0.35 mtr.

Op 17 december 2015 heeft de Raalter gemeenteraad ingestemd met ons voorstel om de stamdiameter voor het vergunningvrije vellen van bomen terug te brengen naar 0.35 mtr gemeten op 1.3 mtr. boven het maaiveld. Voorstemmers waren Gemeentebelangen, PvdA, Lokaal Alternatief, D66 en de SP.

Het CDA en de VVD stemden tegen.